Privatumo Politika

UAB „Sveikatos sala“ yra svarbi Jūsų – Mūsų klientų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.
Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie UAB „Sveikatos sala“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

I. Pagrindinės sąvokos

 1. Internetinė svetainė – svetainė, esanti adresu www.sveikatossala.lt, kurioje klientas gali registruotis į konsultaciją pas specialistą, sutikti su naujienlaiškių jam siuntimu, pateikti užklausą.
 2. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
 4. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių.
 5. Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.
 6. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.
 7. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
 8. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

II. Asmens duomenys

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

UAB „Sveikatos sala“ renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

UAB „Sveikatos sala“ tvarko duomenis užklausų administravimo, registracijos į konsultaciją bei tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais.

3. Tvarkomi asmens duomenys

UAB „Sveikatos sala“ tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, užklausų administravimo tikslu:
  vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, žinutę;
 • su Jūsų sutikimu, tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu:
  elektroninio pašto adresą, telefono numerį;
 • su Jūsų sutikimu, registracijos į konsultaciją vykdymo tikslu:
  vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, miestą.

Duomenų valdytojas patvirtina, kad išvardinti asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.

4. Slapukai

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Sveikatos sala“ svetainėje www.sveikatossala.lt, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek UAB „Sveikatos sala“ teikiamas paslaugas.
Svetainėje pateikiami dviejų tipų slapukai:

 • Pirmųjų šalių slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės. Svetainė rodoma adreso juostoje.
 • Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras tinklalapyje, kuriame lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai. Tai gali būti „Google“, „Facebook“, „Youtube“ ir kt.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais, tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. UAB „Sveikatos sala“ nustatyti tokie asmens duomenų saugojimo terminai:

 • užklausų administravimo tikslu duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos;
 • tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo duomenų subjekto sutikimo jo duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu davimo dienos;
 • registracijos į konsultaciją per internetinę svetainę vykdymo tikslu duomenys saugomi iki vizito į konsultaciją dienos imtinai.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

6. Asmens duomenų teikimas

UAB „Sveikatos sala“ teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams;
 • įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

III. UAB „Sveikatos sala“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

UAB „Sveikatos sala“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

UAB „Sveikatos sala“, tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis, laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į UAB „Sveikatos sala“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Sveikatos sala“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinoti“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į UAB „Sveikatos sala“ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į UAB „Sveikatos sala“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į UAB „Sveikatos sala“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į UAB „Sveikatos sala“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į UAB „Sveikatos sala“ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
 • kreiptis į UAB „Sveikatos sala“ su prašymu suteikti informaciją apie UAB „Sveikatos sala“ tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

Nepavykus išspręsti klausimo su UAB „Sveikatos sala“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą UAB „Sveikatos sala“ veikimas/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šios Privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB „Sveikatos sala“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:
Raštu: Rugių g. 9, LT-13268 Skaidiškės, Vilniaus r.
El. paštu: info@sveikatossala.lt
Tel. Nr. +370 527 02 720

VI. Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika yra patalpinta Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje www.sveikatossala.lt.

Paskutinė šios Privatumo politikos atnaujinimo data: 2019-07-05.

Susisiekite su mumis!